اسامی پذیرفته شدگان آزمون طراحی نظام مهندسی قم – آزمون مهرماه ۹۸

  برای هشتمین بار پیاپی آمار قبولی بالای ایوان خانه مهر در آزمون طراحی نظام مهندسی استان قم ایوان خانه خانه مهر که پیش از این در هفت دوره قبل توانسته بود ۶۵% از قبولی ظرفیت استان قم را با خود اختصاص دهد در هشتمین ...


۶۰% قبولی در اولین دوره آمادگی آزمون نظارت عمران قم

  ۶۰% قبولی شرکت کنندگان اولین دوره آمادگی آزمون نظارت عمران ایوان خانه مهر در آزمون مهرماه ۹۸ در اولین دوره نظارت عمران ایوان خانه مهر که در ۷۵ساعت در مرداد و شهریور ماه ۹۸ برگزار شد شش نفر از ده نفر شرکت کننده در ...


اسامی پذیرفته شدگان آزمون طراحی معماری نظام مهندسی قم – آزمون بهمن ماه ۹۷

  برای هفتمین بار پیاپی آمار قبولی بالای ایوان خانه مهر در آزمون طراحی نظام مهندسی استان قم ایوان خانه خانه مهر که پیش از این در شش دوره قبل توانسته بود ۶۵% از قبولی ظرفیت استان قم را با خود اختصاص دهد در هفتمین ...