دومین نشست نقالی کتاب

http://eyvankhane.com/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/درسگفتار یکم

http://eyvankhane.com/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2/