نشست “پروژه فکری چیست؟”

سومین نشست تخصصی ایوان خانه مهر در نهم اسفندماه با عنوان “پروژه فکرى چیست؟” با حضور محمدیاسر موسی پور برگزار شد. وی طی بررسى پروژه هایى که با تفکرى انتقادى شکل گرفته بود، از معمارانى سخن به میان آورد که  فراسوی مسئله هایی که با آن مواجه می شوند، افق هایی برای اندیشیدن دارند و گاهی بدون تقاضا بر روی پرسش هایی کار میکنند که به آن ها و کاری که میکنند معنی می بخشند؛ از ویلا ساوا و دیاگرام خانه ى دومینوى لوکوربوزیه و پارک لاویلت رم کولهاس تا نماز خانه ى کلوس فیلد پیتر زومتور که همگى پاسخى به پروژه فکرى خالقشان بودند، همانطور که پروژه پارک لاویلت پاریس که یک تراکم بدون معماری و حجم غیر قابل مشاهده است در تلاش براى رسیدن به این پرسش بود که چگونه فضا مى تواند اجتماع پذیر باشد، زومتور در تلاش بود به این پرسش پاسخ بدهد

که ماده چگونه می تواند در ساختار معمارى بیش از سایر عناصر بروز یابد.
در بخش دوم این نشست به مسئله ما و تاریخ معمارى پرداخته شد و غیاب معمارى ایران در جریان هاى فکرى معماری که هر کدام از جغرافیایى مستقل اما در راستاى یک تفکر واحد شکل گرفته است و نقد این مسئله که ضمن وجود جریان هاى فکری یکسان در معماری معاصر ایران به تفکر مقابل و همراه کمتر توجه می شود؛ در پایان استراتژى هایى براى بازگشت به امکان تفکر پرداخته شد، در این راستا به جریان هاى معمارى شرق همچون متابولیسم ژاپنى پرداخته شد که از بومى سازى به مثابه یک نگاه موشکافانه جغرافیایى برخوردار است و با آگاهى به روز شده ى جهانى پیوند و با موقعیت جغرافیایى خود گسست یافته است. در نتیجه فکر کردن از یک موتور مولد به نام پرسش تولید مى شود و پرسش رویه اى محصول تفکر انتقادى است و یک معمار مى تواند در خلال پروژه هایى که طراحى مى کند با پرسش هایى بیرون رفت به یک موضوع بیندیشد

محمد یاسر موسی پور - ایوان خانه مهر

محمد یاسر موسی پور - ایوان خانه مهر

محمد یاسر موسی پور - ایوان خانه مهر

محمد یاسر موسی پور - ایوان خانه مهر

محمد یاسر موسی پور - ایوان خانه مهر

محمد یاسر موسی پور - ایوان خانه مهر

۴۰۵ بازدید