نشست تخصصی BIM

نشست معرفى تخصصى BIM و زمینه هاى آن، روز سه شنبه ٢١ اسفندماه با ارائه محمدحسین موذنى در مدرسه هنر و معمارى ایوان خانه مهر برگزار شد.
در این نشست به مباحثى چون تاریخچه ى Bim، نرم افزارهاى مرتبط در این زمینه، نقش Bim در زمینه ى مدیریت پروژه و همچنین کاربرد Bim در نرم افزار رویت پرداخته شد.
با پیشرفت سریع تکنولوژی فرصت‌های جدیدی برای بهبود فرآیند‌های صنعت ساخت و ساز پیدا و اجرا شد. اولین دست‌آورد اصلی، تبدیل نقشه‌های سنتی و دستی به نقشه‌های کامپیوتری بود. مفهوم طراحی به کمک کامپیوتر در این زمان، کشیدن نقشه‌های سریع و راحت را بدون تغییرات طاقت فرسا بر روی نقشه‌های کاغذی امکان پذیر کرد. با پیشرفت در تکنولوژی کد، جدا کردن انواع مختلف خط‌ها و طبقه بندی آن‌ها و حرکت به سمت دنیای سه بعدی آغاز شد.
با ورود کامپیوتر به این عرصه، کد دو بعدی به عنوان ابزار کامل طراحی در صنعت و در حوزه عمرانی به کار گرفته شد. SKETCHPAD که ریشه‌ی کد بود، اولین‌بار توسط ایوان ساسرلند ارائه شد. تکنولوژی کد در آغاز با اقبال عمومی واقع نبود؛ با این حال با توسعه و عمومی شدن کامپیوترهای شخصی، شرکت معروف اتودسک، نرم افزار اتوکد را ارائه کرد، که پس از آن اکثر معماران سراسر دنیا شروع به یادگیری و استفاده از ان در پروژه‌های خود نمودند.
واژه BIM اخیراً معرفی شده است، اما نوآوری جدیدی نبوده و اولین بار مفهوم آن حدود ۳۰ سال پیش، دهه‌ی ۱۹۷۰، توسط پروفسور چاک ایستمن، استاد دانشگاه جورجیاتک ایالات متحده آمریکا که در این ایده پیشرو بود، مطرح شد و حتی اولین ابزار غیر تجاری BIM را ارائه کرد و به آن لقب مدل داده­ای مهندسى داد. سپس در سال ۱۹۸۲ شرکت Graphisoft نرم افزار ArchiCAD را، که براساس مفهوم BIM ایجاد شده بود را بیرون داد، اما به جای اصطلاح BIM از ساخت مجازی استفاده کرد و در سال ۱۹۸۴ این شرکت مفهوم مدل مجازی ساختمان را برای طراحی معماری در نرم افزار ArchiCAD خود معرفی کرد. در واقع تکنولوژی VBM به عنوان اولین ارائه از BIM در نظر گرفته شد.
در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ موج جدیدی از توسعه‌ی ICT در بخش AEC با ظهور سیستم‌های پیچیده کد آغاز شد، که در آن حصول مدل­سازی سه بعدی ساختمان و غنی سازی اطلاعات بیشتر نظیر خصوصیت‌های فیزیکی، هزینه­ای، متره و برآورد را امکان پذیر می‌کرد. این متدولوژی به عنوان مدل­سازی اطلاعات ساختمان، BIM شناخته شد.
در سال ۲۰۰۲ این تکنولوژی با انتشار مقالاتی توسط شرکت اتودسک که در آن‌ها مدیریت چرخه‌ی عمر ساختمان و BIM رسما به عنوان تکنولوژی اطلاعات ساخت و ساز پیشنهاد شده بودند، جلب توجه کرد. این شرکت با تولید پی در پی نرم افزارهایی بر این اساس، نظیر Buzzsaw، Composer، DWF to 3D و Revit در این صنعت به مرور پذیرفته شد.
. بنابراین از ﺳﺎل۲۰۰۲  ﻋﺒﺎرت “ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن”ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣـﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺠـﺎزی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ­ﺳﺎزد. ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ”ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ” اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح گرافیکی. BIM ﺑـﻪ ﺻـﻮرت هوﺷﻤﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ای را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. “ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪی” اﻃـﻼق ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽ­ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎر، ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﺑـﺮق، ﺳـﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﺮدی و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را می‌دهد. ﯾﮑﯽ از اﻫـﺪاف BIM اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ ذی­نفعان در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزی اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ دﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان یک ﻣﺨـﺰن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ، روﯾﮑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ بهره­گیری از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽ­ﺗﻮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷـﺖ و آﻧﻬﺎ را در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼـﻮن BIM اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻢ از ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻏﯿﺮه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺮﺻـﺖ مناسبی را ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺪﯾﺪ می­آورد.
در پایان ضمن بیان اهمیت نرم افزار رویت به عنوان یک نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
به مباحثى پیرامون واقعیت مجازى پرداخته شد، مفهوم Virtual reality یا واقعیت مجازی به معنی تعامل انسان با محیط مجازی که از عناصر مختلف تشکیل شده است و می تواند یک دنیای واقعی را به صورت مجازی در برابر دیدگان ما قرار دهد .

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

۱۷۲ بازدید