مهندس ایمان ضیغمی

مهندس-ایمان-ضیغمی

مهندس ایمان ضیغمی

کارشناسی ارشد سازه
مدرس تخصصی دوره های آمادگی آزمون های نظام مهندسی


سوابق پژوهشی

 • تالیف کتاب، مقاومت مصالح، نشر جهش

 

سوابق آموزشی دوره های نظام مهندسی

 • مبحث ۱۰، مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز کرج، ۱ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه حرفه آموزان سمنان، ۶ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، موسسه جهش رشت، ۹ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه بینش بندرعباس، ۵ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه پردیس معمار بندرعباس، ۱ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه حرفه آموزان سمنان، ۶ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، موسسه گاما بوشهر، ۱ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه بینش قشم، ۲ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه رستاک چالوس، ۲ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه شریف صدر اهواز، ۳ سال
 • مباحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، موسسه آبتین کرمان، ۳ سال

 

سوابق آموزشی دوره های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه

 • بارگذاری – زلزله – مصالح بنایی – خاک و پی، آبتین کرمان، ۲ دوره
 • بارگذاری – زلزله – مصالح بنایی – خاک و پی، جهش رشت، ۴ دوره
 • بارگذاری – زلزله – مصالح بنایی – خاک و پی، حرفه آموزان سمنان، ۲ دوره
 • بارگذاری – زلزله – مصالح بنایی – خاک و پی، شریف صدر اهواز، ۲ دوره
 • بارگذاری – زلزله – مصالح بنایی – خاک و پی، پردیس معمار بندرعباس، ۱ دوره
 • بارگذاری – زلزله – مصالح بنایی – خاک و پی، پارسیان بندرعباس، ۱ دوره

 

سوابق آموزشی دوره های کارشناس ارشد

 • مقاومت مصالح- خاک و پی، جهش رشت، ۵ سال
 • خاک و پی، حرفه آموزان گرگان، ۱ سال
 • مقاومت مصالح، رهجو بندر عباس، ۱ سال

 

سوابق آموزشی نرم افزار

 • Safe, Etabs، جهش رشت، ۲ سال

 

۳۴۶ بازدید