دکتر مجتبی حقگو

دکتر-ایمان-حق-گو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مجتبی حق‌گو

دکتری سازه
مدرس تخصصی دوره های آمادگی آزمون های نظام مهندسی


سوابق پژوهشی

 • تالیف کتاب، تحلیل سازه، نشر جهش

سوابق آموزشی دوره های نظام مهندسی

 • مباحث ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، زلزله، اندیشه رسای شریف تهران، ۹ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز کرج، ۴ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه حرفه آموزان سمنان، ۶ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، جهش رشت، ۱۰ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه بینش بندرعباس، ۵ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه پردیس معمار بندرعباس، ۱ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه حرفه آموزان سمنان، ۶ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه گاما بوشهر، ۱ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه شریف صدر اهواز، ۳ سال
 • مباحث ۹، ۱۰، ۱۱، جوش، موسسه آبتین کرمان، ۳ سال

سوابق آموزشی دوره های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه

 • فولاد و جوش، آبتین کرمان، ۲ دوره
 • فولاد و جوش، جهش رشت، ۴ دوره
 • فولاد و جوش، حرفه آموزان سمنان، ۲ دوره
 • فولاد و جوش، شریف صدر اهواز، ۲ دوره
 • فولاد و جوش، پردیس معمار بندرعباس، ۱ دوره
 • فولاد و جوش، پارسیان بندرعباس، ۱ دوره

سوابق آموزشی دوره های کارشناس ارشد

 • تحلیل سازه‌ها-مقاومت مصالح-فولاد-بتن، مدرسان شریف تهران، ۸ سال
 • تحلیل سازه‌ها-مقاومت مصالح-فولاد-بتن، پوران پژوهش تهران، ۳ سال
 • تحلیل سازه‌ها-مقاومت مصالح-فولاد-بتن، جهش رشت، ۸ سال
 • تحلیل سازه‌ها-مقاومت مصالح-بتن، حرفه آموزان گرگان، ۱ سال
 • تحلیل سازه‌ها، رهجو بندرعباس، ۱ سال
 • تحلیل سازه‌ها-مقاومت مصالح، موسسه هستی کرمان، ۱ سال
 • تحلیل سازه‌ها-مقاومت مصالح، خلاقان جوان مشهد، ۱ سال

سوابق آموزشی نرم افزار

 • Safe, Etabs، جهش رشت، ۲ سال
۳۹۷ بازدید