آمار قبولی دوره های آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی

آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد:

مرداد ماه ۱۳۹۴ – ۵۰ درصد

بهمن ماه ۱۳۹۴ – ۶۲ درصد

شهریورماه ۱۳۹۵ – ۵۰ درصد

اسفند ماه ۱۳۹۵ – ۱۰۰ درصد

مهر ماه ۱۳۹۶ – ۶۷ درصد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ – ۶۲ درصد

آمار قبولی دوره آزمون طراحی نظام مهندسی قم

 

آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق

۳۰۶ بازدید