آمار قبولی دوره های آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی قم

آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد:

آزمون طراحی معماری – مرداد ماه ۱۳۹۴ – ۵۰ درصد

آزمون طراحی معماری – بهمن ماه ۱۳۹۴ – ۶۲ درصد

آزمون طراحی معماری – شهریورماه ۱۳۹۵ – ۵۰ درصد

آزمون طراحی معماری – اسفند ماه ۱۳۹۵ – ۱۰۰ درصد

آزمون طراحی معماری – مهر ماه ۱۳۹۶ – ۶۷ درصد

آزمون طراحی معماری – اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ – ۶۲ درصد

آزمون طراحی معماری – بهمن ماه ۱۳۹۷ با ۱۷ نفر قبولی – ۶۱ درصد

آزمون طراحی معماری – مهرماه ۱۳۹۸ با ۱۸ نفر قبولی – ۵۰ درصد

آمادگی-آزمون-طراحی-معماری-در-قم

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-مریم-شریفی-نیا

آزمون-نظام-مهندسی-نظارت-عمران-در-قم

آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق

۳۲۱ بازدید